Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Jean Paul Mynè Nederland

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artiekl 15 - Privacy en AVG wet

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.       Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.       Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.       Dag: kalenderdag;
4.       Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5.       Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6.       Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.       Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8.       Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9.       Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
          tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken  voor communicatie op afstand;
10.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11.     Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Jean Paul Mynè Nederland (Een handelsnaam van Feliciano);
Postadres:
Natteweg 60
1862 CZ Bergen
Noord-Holland

Telefoon: 072 - 220 1859
E-mailadres: info@jpmpro.nl
KvK-nummer: 64225968
Btw-identificatienummer: NL855574252.B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2.       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
          zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene     voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.       Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
         de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
         consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
         overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen
         en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.      Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde
         lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
         bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5.      Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de
         overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een
         bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6.      Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7.      Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod
1.        Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.        Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.        Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
          De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
          Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten
          en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.        Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5.        Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6.        Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
7.        de prijs inclusief belastingen;
8.        de eventuele kosten van verzending;
9.        de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
10.      het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
11.      de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
12.      de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
13.      de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
14.      of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
15.      de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
16.      de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
17.      de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
18.      de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst
1.       De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.       Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
          Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.       Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van
          data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de     ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.       De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van
          belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan,
          is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.       De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
          a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
          b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
          c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
          d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
          e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6.       In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7.       Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.       Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
          Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
          beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele
          staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.       Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient
          de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen.
          De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4.       Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:
5.       Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6.       Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1.       Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.       Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
          Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.       De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht
          geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.       Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
         a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
         b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
         c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
         d. die snel kunnen bederven of verouderen;
         e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
         f. voor losse kranten en tijdschriften;
        g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
        h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
        a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
        b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
        c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs
1.       Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.       In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele
          prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.       Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.       Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
         a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
         b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.       De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6.       Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1.       De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
          aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
          bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.       Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3.       Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4.       De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument,
          noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5.       De garantie geldt niet indien:
          1.  De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
          2.  De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
          3.  De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1.       De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.       Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.       Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren,
          tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
          ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
          De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4.       Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5.       In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6.       Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
          Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
          De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7.       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1
.        De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten,
          te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.       De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten,
          te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.       De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
         1.  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode
         2.  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
         3.  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4.       Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5.       In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur
          van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6.       Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen
          met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7.       Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
8.
       Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór
         het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling
1.       Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst
          tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.       De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3.       In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1.       De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.       Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
          wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.       Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Privacy en AVG wet
Indien Ondernemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van klant Persoonsgegevens Verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.
De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 15.1 Algemeen
1.     De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening
        Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is
        toegekend. Deze Bijlage kwalificeert als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG.
2.     Ondernemer biedt Klant de mogelijkheid om de Dienst af te nemen, waarbij Ondernemer bij de uitvoering van de Dienst voor en ten behoeve van Klant
        Persoonsgegevens kan Verwerken. Bij deze Verwerking van Persoonsgegevens kan Klant worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien
        Klant de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij Verwerkt als Verwerker. Ondernemer vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Klant
        Persoonsgegevens Verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 15.2 Doeleinden van de Verwerking
1.     Ondernemer verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Klant Persoonsgegevens te Verwerken. De Verwerking zal uitsluitend
        plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst alsmede voor de duur daarvan, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere
        instemming worden bepaald.
2.     Ondernemer zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel Verwerken dan zoals door Klant is vastgesteld. Klant zal Ondernemer op de hoogte stellen van de
        verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd.
3.     Ondernemer heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Ondernemer neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en
        het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.
4.     Ondernemer Verwerkt in opdracht van Klant Persoonsgegevens, met dien verstande dat deze geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens
        betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten betreffen, zoals bijvoorbeeld de volgende standaard categorieën:
        • NAW-gegevens;
        • telefoonnummers;
        • e-mailadressen;
        • IP-adressen;
        • en andere mogelijke categorieën van niet bijzondere Persoonsgegevens.
5.     Deze Persoonsgegevens hebben betrekking op de in dit artikellid bepaalde categorieën Betrokkenen.
        De Betrokkenen betreffen:
        • personen die gebruik maken van de Dienst;
        • bezoekers van de website;
        • personen die e-mail ontvangen van of verzenden aan Klant;
        • personen die opgenomen worden door Klant in haar e-mailadressenboek binnen de door Ondernemer beschikbaar gestelde webmailomgeving;
        • personen die Persoonsgegevens in een contactformulier invullen;
        • personen die Persoonsgegevens ter Verwerking ter beschikking stellen aan Klant;
        • en andere mogelijke categorieën Betrokkenen wiens Persoonsgegevens middels de Dienst worden Verwerkt.

Artikel 15.3 Verplichtingen Ondernemer
1.     Ten aanzien van de in artikel 2 van deze Bijlage genoemde Verwerkingen zal Ondernemer zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan
        het Verwerken van Persoonsgegevens door Ondernemer vanuit diens rol.
2.     Ondernemer zal Persoonsgegevens en andere gegevens Verwerken die door of namens de Klant aan Ondernemer zullen worden aangeleverd en op basis van schriftelijke
        instructies van Klant.
3.     Ondernemer zal Klant, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.
4.     De verplichtingen van Ondernemer die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens Verwerken onder het gezag van Ondernemer.
5.     Ondernemer zal Klant in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Klant in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
6.     Ondernemer zal Klant, op diens verzoek daartoe, de noodzakelijke medewerking verlenen bij het nakomen van diens plichten conform de AVG, waaronder mede doch niet
        uitsluitend diens beveiligingsplicht, de meldplicht datalekken, het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en een voorafgaande raadpleging bij de
        toezichthouder bij een Verwerking met een hoog risico. De door Ondernemer redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde medewerking zullen door
        Klant worden vergoed.

Artikel 15.4 Doorgifte van Persoonsgegevens
1.     Ondernemer Verwerkt Persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Klant geeft Ondernemer daarnaast toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens in
        landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
2.     Ondernemer zal Klant, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 15.5. Verdeling van verantwoordelijkheid
1.     Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane Verwerkingen zullen door Ondernemer worden uitgevoerd binnen een
        (semi-)geautomatiseerde omgeving.
2.     Ondernemer is louter verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Klant en onder de uitdrukkelijke
        (eind)verantwoordelijkheid van Klant.
3.     Voor alle overige Verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Klant,
        Verwerkingen voor doeleinden die niet door Klant aan Ondernemer zijn gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Ondernemer niet verantwoordelijk.
        De verantwoordelijkheid voor deze Verwerkingen rust uitsluitend bij Klant. Klant staat te allen tijde in voor de rechtmatigheid van deze Verwerkingen en dat zijn
        systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligd zijn.
4.     Het is aan Klant om te beoordelen of Ondernemer afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat
        de Verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving voldoet en de bescherming van de rechten
        van Betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd.
5.     Klant staat te allen tijde ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot Verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en
        geen inbreuk maakt op enig recht van derden.
6.     Klant staat te allen tijde ervoor in dat er bij het gebruik van de Diensten geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende
        strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten worden Verwerkt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
7.     Onverminderd de overige rechten van Ondernemer, vrijwaart Klant Ondernemer van eventuele schade, aanspraken van derden en door toezichthouders opgelegde boetes, indien
        Klant in strijd handelt met deze Bijlage en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 15.6 Inschakelen van derden of onderaannemers
1.     Klant verleent Ondernemer hierbij een algemene toestemming om bij de Verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van Klant zal Ondernemer
        Klant zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.
2.     Ondernemer heeft het recht om veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers door te voeren. Ondernemer zal Klant inlichten over de beoogde
        veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers, waarbij Klant de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. Dit bezwaar
        dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend. Indien Klant geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan
        wordt Klant geacht ermee in te stemmen.
3.     Indien Klant binnen de termijn als bedoeld in het vorige artikellid bezwaar maakt, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te
        komen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van Ondernemer, dan is Ondernemer gerechtigd om de betreffende nieuwe subverwerker in te
        schakelen en is Klant gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe subverwerker ingeschakeld wordt.
4.     Ondernemer zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Klant en Ondernemer zijn overeengekomen. Ondernemer staat
        in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 15.7 Beveiliging
1.    Ondernemer zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen van Persoonsgegevens, vooral als
       gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
2.    Ondernemer kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden.
3.    Ondernemer staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Ondernemer zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op
       de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de Verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van de Dienst,
       de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen die zij gezien het beoogd gebruik van de Dienst mocht verwachten,
       niet onredelijk is.
4.     De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Klant, rekening houdend met de in lid 3 van dit artikel genoemde factoren een op het risico van de
       Verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau.
5.     Klant stelt enkel Persoonsgegevens ter Verwerking aan Ondernemer ter beschikking, indien Klant zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn
        getroffen. Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 15.8 Meldplicht
1.     In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het
        verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins Verwerkte gegevens) zal Ondernemer, zich naar
        beste kunnen inspannen om Klant daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Klant beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of Betrokkenen zal
        informeren of niet. Ondernemer spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
2.     Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Ondernemer meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel Betrokkenen. Klant is verantwoordelijk
        voor het melden naar de relevante autoriteiten.
3.     De meldplicht behelst voor Ondernemer in ieder geval het melden aan Klant van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
        • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
        • wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
        • wat de (voorgestelde) oplossing is;
        • wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
        • wat de contactgegevens voor de opvolging van de melding zijn;
        • wie geïnformeerd is (zoals Betrokkene zelf, Klant, toezichthouder).

Artikel 15.9 Afhandeling verzoeken van Betrokkenen
1.    In het geval dat een Betrokkene een verzoek over zijn Persoonsgegevens richt aan Ondernemer, zal Ondernemer het verzoek doorsturen aan Klant en de Betrokkene
       hiervan op de hoogte stellen. Klant zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Klant hulp nodig heeft van Ondernemer voor de
       uitvoering van een verzoek van een Betrokkene, zal Ondernemer hieraan meewerken en kan Ondernemer hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 15.10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
1.     Op alle Persoonsgegevens die Ondernemer ingevolge deze Bijlage voor Klant Verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht van Ondernemer jegens derden. Ondernemer zal deze
        informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot Betrokkenen herleidbaar is.
2.     Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
        • voor zover Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
        • indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Bijlage; of
        • indien er een wettelijke verplichting en/of een rechterlijk bevel bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of
        • ten aanzien van derden waaraan – met inachtneming van het bepaalde in artikel 15.6 – Persoonsgegevens in hun hoedanigheid als subverwerker worden verstrekt.

 Artikel 15.11. Duur en opzegging
 1.     De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 2.     De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
 3.     Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
 4.     Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Ondernemer de van Klant ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen overeenkomen dat Ondernemer deze
         Persoonsgegevens aan Klant zal terugbezorgen dan wel Ondernemer wettelijk verplicht is tot het bewaren van deze Persoonsgegevens. Ondernemer kan eventuele kosten
         die zij maakt in het kader van het vernietigen en/of het terugbezorgen van Persoonsgegevens aan Klant in rekening brengen bij Klant.