Algemene Voorwaarden

Artikel

1.

Definities

1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. JPM: Feliciano handelend onder de naam “Jean Paul Mynè Nederland”, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 70531129;

b. Producten: alle artikelen en diensten die Klant bij JPM bestelt en/of afneemt;

c. Klant: iedere persoon of rechtspersoon die bij JPM als klant staat ingeschreven (derhalve een JPM online account heeft (www.jpmpro.nl) heeft) en handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

d. Overeenkomst: iedere afspraak en koopovereenkomst tussen JPM en Klant.

e. Trainingen: de via de website (www.jpmpro.nl ) gesloten overeenkomst tot opdracht tussen JPM (opdrachtnemer) en Klant (opdrachtgever) in het kader van uitleg van de producten en/of instrueren/adviseren omtrent de wijze waarop Klant met de Producten dient om te gaan.

1.2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken tussen JPM en Klant.

1.3

Afwijkingen van en/of aanvullingen op een bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen. Er gelden geen andere voorwaarden, tenzij JPM dit schriftelijk heeft aanvaard.

2.

 

 

Trainingen

De Trainingen kunnen niet geannuleerd worden. 

3

Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van JPM zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele toezeggingen van JPM, binden JPM alleen indien deze door bevoegde vertegenwoordigers van JPM zijn bevestigd.

4.

Overeenkomsten

4.1

JPM heeft het recht een order van Klant te weigeren, indien Klant niet (meer) kredietwaardig blijkt te zijn.

4.2

JPM kan extra zekerheid van Klant verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen.

4.3

Als er kennelijke verschrijvingen, druk- en zetfouten zijn gemaakt, dan is JPM hieraan niet gebonden. Dat betekent dat van JPM niet kan worden verlangd het Product te verkopen aan Klant op basis van de druk- of zetfout.

5.

Prijzen/verkoopprijzen

5.1

De prijzen van JPM zijn geldig voor de looptijd van een aanbieding. Op het moment van het verschijnen van een nieuwe aanbieding via welke media dan ook (folder, etc.) vervallen alle voorgaande aanbiedingen.

5.2

JPM heeft het recht de prijzen tussentijds te veranderen indien de omstandigheden waarop deze prijzen zijn gebaseerd, wijzigen.

5.3

 

6.

Leveringstermijn

6.1

Een door JPM opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de omstandigheden van het moment van bestelling en betreft een verwacht tijdstip bij benadering. De Producten worden bezorgd op het aangegeven adres van Klant, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de afleveringstermijn door JPM of bij het niet op voorraad zijn van Producten heeft Klant geen recht op schadevergoeding.

6.2

Indien Klant niet op de afgesproken dag en/of tijdstip aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen of af te halen, kan JPM de kosten voor het opnieuw aanbieden en eventuele opslagkosten aan Klant in rekening brengen.

6.3

Indien oude Producten retour genomen dienen te worden, dient Klant er zorg voor te dragen dat het Product leeg, losgekoppeld en gereed voor transport is.

7.

Aflevering en risico

7.1

Bij (af)levering gaat het risico voor de Producten over op Klant. Indien Klant de Producten niet of niet tijdig afneemt, is hij direct in verzuim. JPM is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Klant op te slaan of door te verkopen aan derden.

8.

Betaling

8.1

Klant dient de prijs bij het sluiten van de Overeenkomst en uiterlijk bij (af)levering te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2

De Klant zal de openstaande bedragen binnen veertien dagen na factuurdatum aan JPM voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3

Uitsluitend JPM heeft het recht op verrekening. Het recht op verrekening of opschorting door Klant is uitgesloten.

8.4

Indien Klant niet tijdig betaalt, is hij verplicht de buitengerechtelijke incassokosten te betalen die ten minste 15% van het openstaande en verschuldigde bedrag bedragen (met een minimum van EUR 40), te vermeerderen met de alsdan geldende wettelijke handelsrente.

9.

Eigendomsvoorbehoud

9.1

Het eigendom van de Producten gaat over op Klant nadat Klant alle vorderingen van JPM heeft voldaan.

9.2

Voordat de eigendom van de Producten op Klant is overgegaan, is deze niet gerechtigd de Producten te vervreemden, te verhuren, in gebruik te geven of te verpanden.

9.3

In geval van inbeslagname, (dreigend) surseance van betaling of faillissement van Klant, zal Klant onmiddellijk JPM waarschuwen en de deurwaarder, bewindvoerder of curator wijzen op de rechten van JPM.

10.

Ruilen/Retourneren

10.1

Ruilen of retourneren van een bij JPM gekocht Product is mogelijk binnen veertien (14) dagen na aankoopdatum. JPM is alleen gehouden een verzoek tot ruilen of retourneren te honoreren binnen deze termijn na overlegging van: de (originele) aankoopfactuur; het ongebruikte, onbeschadigde en complete Product; de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking van het Product; het compleet ingevulde garantiebewijs, indien toepasselijk.

10.2

 Bij schade aan product door levering. De dag van ontvangt dient u dit gelijk te melden bij JPM. Wanneer u dit op een later moment doet kan JPM de producten niet meer omruilen/vergoeden.

10.3

JPM is niet verplicht gekochte Producten te ruilen of retour te nemen indien het Product is gebruikt, onjuist is gebruikt of is beschadigd.

11.

Garantie/Klachten

11.1

Leverancier garandeert dat de Producten geen ernstige gebreken bevatten op het moment van levering. Leverancier verstrekt geen andere, impliciete of expliciete, garanties met betrekking tot de Producten.

11.2

Indien Klant een beroep doet op een door JPM gegeven garantie, dient Klant JPM binnen veertien (14) dagen in staat te stellen het Product te onderzoeken. Een vervangen/teruggenomen Product wordt (weer) eigendom van JPM en dient bij JPM te worden ingeleverd.

11.3

Buiten de garantie vallen gebreken aan de Producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals schade ontstaan tijdens transport door Klant.

11.4

Geen recht op garantie bestaat, indien het Product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder toestemming van JPM het Product is gewijzigd.

12.

Aansprakelijkheid

12.1

Iedere aansprakelijkheid van JPM (inclusief ongedaanmakingsverbintenissen) is beperkt tot de directe schade, tot maximaal de waarde van de betreffende Producten waarover werd gereclameerd. De aansprakelijkheid van JPM is verder beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van JPM in het voorkomende geval uitkeert. Tenzij wettelijk anders is/wordt bepaald, is JPM niet aansprakelijk voor (overige) schade van Klant of derden, waaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, omzetverlies of bedrijfsschade.

13.

Overmacht

13.1

Indien JPM door een omstandigheid die buiten de macht en invloedssfeer van JPM ligt (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen, worden haar verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien enige overmachtstoestand langer dan twee maanden heeft geduurd, heeft elk van de partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.

Verzuim/ontbinding

14.1

Indien Klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is Klant zonder nadere schriftelijke mededeling, na verval van de betalingstermijn in verzuim. JPM is dan gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

14.2

In geval van (dreigende) surseance van betaling of faillissement of een (tijdelijke) stopzetting van het bedrijf van Klant, heeft JPM het recht alle Overeenkomsten met Klant met onmiddellijke ingang te beëindigen en alle vorderingen in een keer op te eisen.

15.

Privacy

15.1

JPM verwerkt persoonsgegevens van Klant in het kader van: (beoordelen van een aanvraag tot) het verstrekken, gebruiken, en intrekken van een JPM online account; het toesturen van nieuwsbrieven (zoals de JPM-folders) of andere (marketing)informatie voor producten of diensten; het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een Overeenkomst; beveiliging van haar gebouwen en terreinen en daar aanwezige personen (zoals door toegangscontrole en camerabeveiliging); analyse voor marketing, statistische en wetenschappelijke doeleinden; en het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het behandelen van incidenten en geschillen.

15.2

Bij het aanvragen van een JPM online account stemt Klant in met de verwerking van persoonsgegevens. Op de verwerking van diens persoonsgegevens is, naast deze Voorwaarden, het Privacy Statement van JPM van toepassing (https://www.jpmpro.nl) (www.jeanpaulmyne.nl

16.

Rechtskeuze en bevoegde rechter

16.1

Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het “Weens Koopverdrag”) is niet van toepassing.

16.2

Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

 

 

 

 

Adres

Edisonweg 4

1821 BN Alkmaar

Noord-Holland, The Netherlands

Telefoonnummer/Phone number: (+31) 72 – 220 1859

E-mail: info@jpmpro.nl

KvK-nummer/Chamber of Commerce number: 70531129

Btw-identificatienummer/Tax identification number: NL858361267.B01

X